Historia

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Bartłomieja Ap. Najdawniejsze wzmianki o wsi Bronisław pochodzą z XII wieku. W 1124r. książę Ziemowit przekazał ją norbertankom ze Strzelna, które nadały jej później obecną nazwę ku czci Bł. Bronisławy, zakonnicy norbertanskiej. Po roku 1315, na krótki czas, Bronisław stał się własnością biskupów włocławskich, lecz wkrótce znów powrócił do pierwotnych właścicieli, tyle że został nim płocki klasztor s.s. norbertanek. Siostrom tym należy też przypisać troskę o powstanie tutaj kościoła i parafii, która została erygowana jeszcze przed 1335r. Patronem pierwszego kościoła, który przetrwał do XVII wiek, był i pozostał do dziś św. Bartłomiej Ap. Od początku siostry prowadziły tu szkołę, szpital oraz warsztaty rzemieślnicze. W XV wieku należały do parafii, oprócz Bronisławia, także wsie Koszczały i Papros, a w XVI wieku również Skotniki. Parafia bronisławska, jako jedna z nielicznych w okolicy, ustrzegła się innowierstwa, a 1534r. służyła także wiernym istniejącej wówczas parafii Kobielice oraz Broniewo, których świątynie znalazły się w rękach kalwińskich. Pierwszy kościół, wystawiony z bali dębowych, służył parafii do początku XVII wieku, kiedy to stwierdzono, że jest tak spróchniały, iż nie nadaje się do remontu. Wtedy ówczesny proboszcz, ks. Szczepan Malchrowicz wzniósł nową świątynię, również drewnianą, konsekrowaną w 1613r. przez biskupa sufragana włocławskiego, Franciszka Łąckiego. W 1635. ten sam proboszcz wybudował też nową szkołę. Jego następca ks. Krzysztof z Białej, przyozdobił kościół nową polichromią. Świątynia ta ocalała z pożogi wojen szwedzkich, a w XVIII wieku rozbudowano ją o nawy boczne i dwie kaplice. Około roku 1720 spłonęła drewniana plebania, odbudowana wkrótce przez ks. Józefa Umińskiego. W 1747r. kolator parafii i prepozyt norbertanek, ks. Mateusz Kamiński, zbudował nowy kościół, wyrestaurowany w 1779r. przez ks. Bronisława Bożykowicza. W 1796r. Kujawy dostały się pod zabór pruski i majątki kościelne uległy konfiskacie. Siostry norbertanki musiały opuścić Bronisław, klasztor uległ kasacie, a od 1835r. majątek kościelny przeszedł w prywatne posiadanie gen. von Korf. W wyniku zaborów parafia pomniejszyła się o wieś Papros, która znalazła się w zaborze pruskim, Bronisław zaś pozostał w diecezji włocławskiej, w zaborze rosyjskim. w tak trudnej sytuacji połączony miejscową parafią Broniewo unią personalną. Proboszczem wówczas został ks. Wojciech Kochowicz, który w 1852r. przeprowadził remont drewnianego kościoła. Jednak 22 IV 1870r kościół ów, z nieznanych przyczyn, doszczętnie spłonął. Pożar strawił również plebanię. Staraniem ks. Kochowicza zbudowano w latach 1870-76 nowy, murowany kościół, konsekrowany 24 VIII 1876r. przez biskupa włocławskiego Wincentego Teofila Popiela, zachowany do dnia dzisiejszego. Po ks. Kochowiczu, w latach 1877-82, proboszczem był ks. Stanisław Chodyński, Rektor Seminarium Duchownego we Włocławku, który ofiarował dla kościoła relikwie św. Bartłomieja. Od 1938r. proboszczem był ks. Stefan Kołodziejski. Aresztowany 26 VIII 1940r., trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau. Stamtąd w listopadzie 1947 r. powrócił do parafii i pozostał w niej do roku 1955. On też zbudował obecną dzwonnicę i ufundował dwa dzwony w 1950r. W czasie jego posługi duszpasterskiej parafię odwiedził kilkukrotnie Sługa Boży ks. Stefan kard. Wyszyński, kolega z lat studiów seminaryjnych ks. Kołodziejskiego. Już jako Prymas Polski odwiedził Bronisław 31 lipca 1953r. na pamiątkę tego wydarzenia została zamontowana w kościele specjalna tablica. W powojennej historii parafii proboszczem przez 35 lat był ks. Stanisław Pawlak (1959-1994), który zginął tragicznie w wypadku na terenie parafii dnia 20 IV 1994r. Obecny kościół malowany staraniem ks. Zdzisława Musialika w roku 1956, częściowo odnowiony w roku 1960. Gruntowna renowacja kościoła na zewnątrz nastąpiła w roku 1994, w rok później wymiana okien. W 1997r. została odrestaurowana pierwotna polichromia sufitu z roku 1874 oraz wykonana nowa polichromia ścian. Została położona nowa posadzka w nawie oraz prezbiterium, oraz w 2008 został wyremontowany dach na kościele. W roku 2010 nastąpiła zmiana proboszcza parafii bronisławskiej, ks. Grzegorz Wawrzyniak został przeniesiony do parafii w Skęczniew, a na jego miejsce przybył ks. Jacek Przybysz. W 2011 roku zostały założone kasetony.